Uzun zamandır inaktif olarak devam ettiğimizin farkındayız,sizlere yakın zamanda sözünü vermiş olduğumuz dev 2018 çekilişi, İlkbahar’ın başlamasıyla beraber olarak en sonunda karşınızda!

Bu sefer oyun sayısını daha bol tutup, karışık bir çekilişten uzak tutarak, sizleri kazanmayı dilediğiniz oyunlara daha yakın tutacağız. Platform olarak Playstation 4, PC ve Xbox One üzerinden oyunlarımızı kazanabileceksiniz.

İşte çekiliş ile kazanabileceğiniz oyunlar ve platformları!

   

Playstation 4

Far Cry 5 (5 Adet)
GTA 5 (5 adet)
FIFA 18 (5 adet)
NBA 2K18 (5 adet)
PES 2018 (3 adet)
WWE 2K18 
NFS Payback
AC Origins
Star Wars Battlefront 2

Xbox One

Far Cry 5 (3 Adet)
GTA 5 (3 adet)
FIFA 18 (3 adet)
NBA 2K18
PES 2018
COD WW2 (3 adet)

PC

CS:GO (10 Adet)
PUGB (10 Adet)

Çekilişe katılmak için:

PS4 Oyunları için : Instagram üzerinden buraya tıklayarak bu gönderi üzerinden çekilişe katılabilirsiniz. Katılmak için mutlaka Instagram üzerinden bizi takip etmeniz gerekmektedir. Bir hak daha elde etmek için buraya tıklayarak Facebook üzerinden de çekilişimizde yer alabilirsiniz.

XB1 Oyunları için: Instagram üzerinden buraya tıklayarak bu gönderi üzerinden çekilişe katılabilirsiniz. Katılmak için mutlaka Instagram üzerinden bizi takip etmeniz gerekmektedir.Bir hak daha elde etmek için buraya tıklayarak Facebook üzerinden de çekilişimizde yer alabilirsiniz.

PC oyunları için : Instagram üzerinden buraya tıklayarak bu gönderi üzerinden çekilişe katılabilirsiniz. Katılmak için mutlaka Instagram üzerinden bizi takip etmeniz gerekmektedi.Bir hak daha elde etmek için buraya tıklayarak Facebook üzerinden de çekilişimizde yer alabilirsiniz.

Not: 3 çekilişe de katılma şansınız bulunmaktadır.

9 MAYIS 2018 tarihinde çekiliş sonuçları açıklanacaktır.

Strateji oyunlarına olan ilgisinden FIFA'da stoperleri sur niyetine kullanırken, Call of Duty'de ise tam bir Jannisary'e dönüşüyor.

5 Comments

 1. Playstation 4 yada xbox one versiyonu far cry 5 istiyorum

  Reply
 2. PS4 İÇİN FİFA 18 İSTİYORUM

  Reply
 3. Ps4 farcry5

  Reply
 4. Bu çekilişi düzenlemek için Milli Piyango İdaresinden izin aldınız mı?

  MADDE 7 – (1) Piyango düzenlemeye karar veren kişi ve kuruluşların İdareye başvurarak izin almaları zorunludur.

  (2) Başvurular İdarece incelenerek;

  a) Şartları taşıyanlara piyango düzenleme izni verilir,

  b) Bu Yönetmelik kapsamı dışında oldukları tespit edilenler ile uygulanabilirliği mümkün görülmeyen düzenlemeler hakkında ise, başvuru sahiplerine bu durum yazılı olarak bildirilir.

  (3) Verilen izinler, piyangoların sadece bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğunu belirler. Düzenleyicilerin faaliyet alanları ile ilgili diğer mevzuatta yer alan özel hükümlerin uygulanmasında, ortaya çıkacak sorumluluk düzenleyiciye aittir. Konuyla ilgili olarak yetkili kurum ve kuruluşların başvuruları halinde, İdare katılımcıların haklarını da göz önünde bulundurarak, kampanyayla ilgili kararını verir.

  (4) Düzenleyiciler tertip edecekleri piyangoların faaliyet alanları ile ilgili diğer mevzuatta yer alan hükümlere aykırı olmadığını müracaatlarında ayrıca belirtir ve taahhüt ederler.

  Yasak fiil ve davranışlar

  MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki piyangolarla ilgili olarak aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunulması yasaktır:

  a) İdareden izin almadan piyango düzenlemek.

  b) İdarenin yazılı onayını almadan kampanya veya çekiliş tarihini ertelemek ya da iptal etmek.

  c) Taahhütlerini tam ve/veya süresi içerisinde yerine getirmemek.

  ç) Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlemek, kullanmak, hileli, kurallara aykırı, eksik veya kusurlu işlem yapmak veya bunlara teşebbüs etmek.

  d) Kamuoyunda piyangolara duyulan güveni sarsıcı davranışlarda bulunmak.

  e) Kamu düzenini bozucu, zararlı ve kötü alışkanlıkları özendirici, genel ahlak ve adaba aykırı, halkı aldatacak veya yanıltacak şekilde reklam ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak.

  f) Tüketici haklarını ihlal eden uygulamalarda bulunmak.

  g) Onsekiz yaşından küçük olanların düzenlenen piyangoya katılamayacakları, katılmış olsalar dahi kazandıkları ikramiyelerin verilmeyeceği uyarısına piyangoya ilişkin ilan, reklam ve duyurularda açıkça yer vermemek.

  ğ) İkramiyeye konu olan eşya ve/veya hizmetin bedeli içinde bulunan vergiler dışındaki vergi ve diğer yasal yükümlülükleri üstlenmek.

  h) Mücbir sebep halleri hariç, ikramiyelerin karşılığını talihlilere nakden ödemek veya paraya tahvil etmek.

  Başvuru için gerekli bilgi ve belgeler

  MADDE 9 – (1) Piyango düzenleyeceklerin başvuru dilekçeleri ile birlikte aşağıda belirtilen bilgi ve belgeleri İdareye ibraz etmeleri zorunludur:

  a) Piyango düzenleyeceklerin adı soyadı, unvanı, ikametgâhı, işyeri adresi, ticaret sicil ve vergi numarası ile T.C. kimlik numarası.

  b) Kampanyanın başlama ve bitiş tarihleri ile hangi il veya ilçeleri kapsayacağı.

  c) Çekilişe katılma şekil ve şartları.

  ç) Yardım amaçlı piyangolarda; kaç adet bilet bastırılacağı, başlangıç ve bitiş numaraları ile varsa serisi ve seri numaraları, beher biletin satış bedeli, biletlerin bastırılacağı matbaanın adı ve adresi.

  d) Dağıtılacak ikramiyelerin adedi, cinsi, rayiç birim ve toplam değeri.

  e) Çekilişin; yapılacağı tarih, saat, adres ve ne şekilde yapılacağı ile belirlenecek yedek talihli adedi.

  f) Çekiliş sonuçlarının; çekiliş tarihinden itibaren yedi günü geçmemek üzere hangi tarihlerde ve ne şekilde ilan edileceği, gazete ile yapılacak ilanın Türkiye çapında ya da yerel olarak yayımlanan gazetelerden hangisinde yer alacağı.

  g) Kampanya başlama tarihinden itibaren bir yılı geçmemek üzere asil ve yedek talihliler için ikramiye başvuru ve son teslim süreleri.

  ğ) Başvuru dilekçesinin yetkililerce imzalandığını gösterir noter onaylı imza beyannamesi veya imza sirküleri, yetki verilmiş kişi ve kuruluşlara ait noter onaylı vekâletname ile dernek, vakıf ve benzeri kuruluşlar için yönetim kurulu kararı.

  h) Düzenlenecek piyango için, İdarenin yanı sıra ilgili mevzuat uyarınca diğer kurum veya kuruluşlardan da izin alınması gerekiyor ise buna ilişkin belge.

  ı) Gerçek kişi düzenleyiciler için sabıka kaydı belgesi.

  i) Çekilişte taahhüt edilen ikramiyelerin cins, marka, model, adet ve rayiç değerini gösterir belgeler ile gayrimenkuller ve özellik arzeden ikramiyelerde yetkili kuruluşlar tarafından tayin edilecek eksperlerin düzenleyeceği nitelik ve bedel raporu.

  j) İkramiye olarak taahhüt edilen gayrimenkullerde satış vaadi sözleşmesi veya ilgili tapu şerhine ilişkin belge.

  k) İdarece belirlenecek tutarda teminatın sağlandığına ilişkin belge.

  l) Piyangonun niteliğine göre İdarece talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeler.

  (2) Ayrıca, piyangoya ilişkin ilan ve reklamlar ile bilet ve kuponlar üzerinde; 18 yaşından küçük olanların, düzenlenen piyango ve çekilişlere katılamayacakları, katılmış olsalar dahi ikramiye kazanmaları halinde bu ikramiyelerin teslim edilmeyeceği, ikramiyeye konu olan eşya ve/veya hizmetin bedeli içinde bulunan vergiler dışındaki vergi ve diğer yasal yükümlülüklerin talihliler tarafından ödeneceği hususlarına yer verilmesi zorunludur.

  Sanal ortam üzerinden piyango düzenlenmesi

  MADDE 10 – (1) Sanal ortam üzerinden düzenlenecek piyangolarda da bir mal veya hizmetin tanıtımı, satışı, pazarlanması esas olup, doğrudan gelir elde etmeye yönelik piyango düzenlenemez.

  (2) Piyangoya katılımın tamamen veya kısmen sanal ortam üzerinden gerçekleşmesi halinde düzenleyicilerin aşağıdaki şartları ayrıca yerine getirmeleri gerekmektedir:

  a) Kampanyanın hangi sanal ortam araçları üzerinden ve hangi kişi ve kuruluşlar aracılığı ile yapılacağının katılımcılara duyurulması.

  b) Katılımcıdan katılım sırasında ad-soyad-adres ve katılıma ilişkin şifre veya kod numarası bilgilerinin istenmesi ve bu bilgiler esas alınarak çekilişin gerçekleştirilmesi.

  c) Kampanyaya katılımın yapıldığı sanal ortam iletişim hizmetine ait bedelin standart tarife uygulanan bir birim bedelden fazla olmaması ve bu hususların yapılacak reklam ve duyurularda kolayca okunabilecek şekilde yer alması.

  ç) Talihlilere kazandıkları ikramiye ile başvuru ve teslim süresine ilişkin tebligatın taahhütlü posta kanalıyla yapılması.

  d) Katılıma ilişkin tüm kayıt ve belgelerin birer örneğinin çekilişten önce manyetik ve/veya elektronik ortamda İdareye teslim edilmesi.

  e) Günün teknolojik gelişmelerine bağlı olarak İdarece yerine getirilmesi uygun görülen diğer hususlar.

  Teminatlar

  MADDE 11 – (1) Piyangoya izin verilebilmesi için, çekilişte taahhüt edilen ikramiyelerin toplam rayiç bedelinin % 10 fazlası tutarda teminatın düzenleyici tarafından sağlanması zorunludur.

  (2) Kampanyanın başlama tarihinden ikramiyelerin son teslim tarihine kadar olan sürenin 6 ayı geçmesi halinde teminat tutarı, ikramiye toplam rayiç bedelinin %50 fazlasına kadar belirlenebilir.

  (3) İdare Bakanlar Kurulunca izin almadan yardım toplayabileceği kararlaştırılan kamu yararına çalışan dernek, kurum ve vakıflar ile kamu kurum ve kuruluşlarından daha düşük tutarda teminat talep edebileceği gibi hiç teminat talebinde bulunmayabilir.

  (4) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında aşağıda sayılan değerler İdarece teminat olarak kabul edilir:

  a) Tedavüldeki Türk parası.

  b) T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen konvertibl döviz.

  c) Türkiyede faaliyet gösteren bankalardan alınacak, İdare lehine, konusu da belirtilerek düzenlenmiş gayrikabili rücu, kayıtsız şartsız, ilk talepte ödemeli, süresiz, kesin teminat mektubu. Bankalar tarafından düzenlenecek piyangolarda ise kendi bünyesi dışındaki bir bankadan teminat mektubu alınır.

  ç) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

  d) Gayrimenkul rehinleri.

  (5) Yardım amaçlı piyangolarda, yukarıda yer alan teminatlar, düzenleyici kuruluşlar adına üçüncü kişiler tarafından da verilebilir. İdare bunu kabul edip etmemekte yetkilidir.

  (6) Düzenleyicilerden alınan teminatların sonradan tamamen veya kısmen değerini kaybetmesi veya taahhüt edilen ikramiyelerin değerinin aşırı miktarda artması durumunda, İdare teminatın tamamlanması veya yerine başka teminat gösterilmesini isteyebilir.

  (7) Alınmış olan teminatlar, İdarenin kabul etmesi halinde teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

  (8) Her ne surette olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

  Reply
 5. Bu adamlar bildiğin dolandırıcı. PS plus üyeliği satıyoruz dediler. Adam parayı aldı 1 hafta oldu tık yok. Kesinlikle uzak durun. Ben adli işlem başlatacağım

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*