Mil­yon­la­rın he­ye­can­la bek­le­di­ği  FIFA 17 oyunu henüz oyun­cu­lar­la bu­luş­ma­ma­sı­na rağ­men EA Sports, FIFA 2017 ‘e dair bil­gi­le­ri oyun­cu­la­ra sun­ma­ya devam ediyor.Liglere göre genel de­re­ce­si yük­sek olan oyun­cu­la­rı açığa çı­ka­ran Fifa,  ön bil­gi­le­ri şim­di­den oyunculara ulaş­tı­rı­yor.

İspan­ya La Liga En İyi Oyuncular
image-img

Bre­zil­ya­lı sol bek Mar­ce­lo 86 genel overall rating değeri ile ge­li­yor.

image_12-img
İspan­ya’nın ge­le­ce­ği Barça’nın vaz­ge­çil­me­zi genç sol bek Jordi Alba 86 overall rating değeriyle dik­kat çe­ki­yor.

image_13-img

Sadece İspan­ya’nın değil Dün­ya­nın en iyi sto­per­le­rin­den olan G.Pique 86 overall ratingini faz­la­sıy­la hak edi­yor

image_14-img
La­tin Ame­ri­ka­nın Gu­ru­ru Real Mad­rid’in or­kest­ra şefi genç rod­ri­gu­ez ise 87 overall FIFA 17 de yer bu­lu­yor

image_3-img
Gol at­mak­ta­ki us­ta­lı­ğı bir ke­na­ra özel ha­ya­tıy­la da gün­dem­den düş­me­yen Fran­sız Ben­ze­ma 87 de­re­ce­siy­le defans­la­rı faz­la­sıy­la yıp­ra­ta­cak gibi gözüküyor.

image_4-img
Bar­ce­lo­na’nın ini­es­ta ile bir­lik­te de­ğiş­mez ismi olan Ser­gio Bu­s­qu­ets 87 overall ile orta alan­da­ki gö­re­vi­ni sürdürecek.

image_5-img
Hır­vat 10 nu­ma­ra Ra­ki­tic ise 87 overall ile ka­ta­lan­la­rın ilk on­bi­rin­de yer ala­cak.

image_6-img
Kur­ta­rış­la­rı ile A.Madrid ta­kı­mı­na hayat veren Jan Oblak 87 overall ile en güçlü ka­le­ci­ler ara­sın­da bu­lu­nu­yor.

image_7-img

Pan­zer­le­rin fa­vo­ri oyun­cu­su Toni Kroos Mer­kez Or­ta­sa­ha böl­ge­sin­de 88 overall ile yer alı­yor.

image_8-img

Ço­ğu for­ve­tin kor­ku­lu rü­ya­sı por­te­kiz­li Pepe 88 overall ile for­vet­le­re çok acı anlar ya­şa­ta­cak gibi

image_9-img
Maestro 88 overall ile ye­rin­de sağ­lam du­ru­yor. Iniesta!

image_10-img

An­to­ine Gri­ez­mann bir­çok fut­bol yo­rum­cu­su­nun Ro­nal­do ve Mes­si­nin ar­ka­sı­na koy­du­ğu genç yıl­dız for­vet hat­tında 88 overall ile yer bu­lu­yor!

image_11-img

De­fans­ta­ki öz­gü­ve­ni,li­der­li­ği ile hem kendi hem milli ta­kım­da şef­lik ro­lü­ne bü­rü­nen Godin 88 overallile FIFA sever­le­re su­nu­lu­yor.

image_15-img

Sağ aya­ğı­nı mermi gibi kul­la­nan ince pas­la­rıy­la de­fans­la­rı şa­şır­tan Hır­vat Mod­ric Mer­kez or­ta­sa­ha gö­re­vi­ne 89 overall ile devam edi­yor.

image_16-img

De­fans değil for­vet desek daha doğru olur.Ramos de­fans­ta­ki be­ce­ri­si ya­nı­sı­ra at­tı­ğı gol­ler­le adeta for­vet oyuncusu gibi.De­fan­sın kilit ismi is­pan­yol Ramos 89 overall ile oyun­da yer alı­yor.

image_17-img
Sağ açı­ğın tar­tış­ma­sız en iyi isimlerinden olan Bale 90 overall ile Real Mad­rid’in ka­nat­la­rın­da yer bu­lu­yor.

image_19-img

Ney­mar Jr Bre­zil­ya­lı Sol açık po­zis­yo­nun­da 92 overall ile yer alı­yor. Beceri ye­te­ne­ği 5 yıl­dız ola­rak göze çar­pı­yor.

image_18-img

Ney­mar ve messi ile tar­tış­ma­sız en iyi ortak olan Gol ma­ki­ne­si Luis Su­arez 92 overall ile bar­ce­lo­na’nın en ucun­da yer bu­lu­yor.

image_20-img

Li­onel Messi dün­ya­nın en iyi 2 oyun­cu­sun­dan biri.Yaşayan ef­sa­ne 93 overall ile en büyük ra­ki­bi Ro­nal­do’nun bir arkasında yer alı­yor.

image_21-img
Ço­ğu fut­bol se­ve­re göre dün­ya­nın en iyisi olan Ro­nal­do, FIFA 2017’de oyu­nu­nun en yük­sek overalli ile kar­şı­mı­za ge­li­yor.


Her dünyada Gurme , Yarışcı ve Yarıştırıcı akılcı lider. FPS'nın Headshooter'ı tam bir Yu-Gi-Oh hastası Tekken Ustası.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*